• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local General Berthelot: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 55/14-06-2022 privind predarea către E-Distribuție Banat S.A. a capacității energetice, care face obiectul lucrării ,,Extindere reţea electrică de interes public din zona rezidenţială intravilan spre Fărcădin - 7 locuri de consum, în localitatea General Berthelot, judeţul Hunedoara,, ,aferente cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă și cedarea în folosință, cu titlu gratuit, a capacității energetice aferente cotei de participare a comunei General Berthelot 23-06-2022    - -
HCL 54/14-06-2022 privind punerea la dispozitia S.C. APA PROD S.A. DEVA a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, perioada 2014-2020” 23-06-2022    - -
HCL 53/14-06-2022 privind aprobarea co-finanţării proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020" 23-06-2022    - -
HCL 52/14-06-2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului 23-06-2022    - -
HCL 51/30-05-2022 privind „Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru” 08-06-2022    - -
HCL 50/30-05-2022 privind alegerea reprezentantului din partea Consiliului Local al comunei General Berthelot în consiliul de administrație al RPL Ocolul Silvic Valea Hategului RA 08-06-2022    - -
HCL 49/30-05-2022 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor 08-06-2022    - -
HCL 48/30-05-2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada iunie-august 2022 08-06-2022    - -
HCL 47/30-05-2022 privind modificarea art.1 și a art.2 , din cuprinsul HCL nr.31/2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna General Berthelot; 08-06-2022    - -
HCL 46/30-05-2022 privind revocarea HCL 29/2022 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor 08-06-2022    - -
HCL 45/30-05-2022 privind aprobarea inchirierii imobilului - spațiu comercial, în suprafață de 93,5 mp,situat în intravilanul localității General Berthelot, nr.89, județul Hunedoara, identificat prin CF Nr.60017 08-06-2022    - -
HCL 44/30-05-2022 privind modificarea art.13 din cuprinsul anexei la HCL nr. 39/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului Local al Comunei General Berthelot 08-06-2022    - -
HCL 43/29-04-2022 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2022 08-05-2022    - -
HCL 42/29-04-2022 privind aprobarea contractării de servicii de consultanță ,asistență și reprezentare în justiție a intereselor U.A.T , comunei General Berthelot , în dosarul execuțional cu nr.160/2021 și Dosar execuțional 219/2021, Biroul Executorului Judecătoresc Benteu Aron și dosarul nr.513/240/2022 și dosar nr. 514/240/2022 , a Judecătoriei Hațeg 08-05-2022    - -
HCL 41/17-04-2022 privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Infințare rețea de distribuție și bransamente gaze naturale în localitățile General Berthelot ,Livezi, Farcadin si Tuștea, Comuna General Berthelot, Județul Hunedoara” 26-04-2022    - -
HCL 40/17-04-2022 privind modificarea art. 1 precum și revocarea art. 2 din cuprinsul HCL25/2022 privind casarea unor obiecte de inventar 26-04-2022    - -
HCL 39/17-04-2022 privind modificarea art. 1 din cuprinsul HCL 24/2022 privind aprobarea anulării creanțelor bugetare din amenzi pentru debitorii decedati 26-04-2022    - -
HCL 38/17-04-2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. I anul 2022 26-04-2022    - -
HCL 37/17-04-2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru anul 2021 26-04-2022    - -
HCL 36/17-04-2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 26-04-2022    - -
HCL 35/17-04-2022 privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiție „ demolare anexa C2 construire anexa si camera spatiu tehnic. 26-04-2022    - -
HCL 34/17-04-2022 privind revocarea HCL nr. 23/2022 privind aprobarea inchirierii imobilului - spațiu comercial (de la pod) din General Berthelot 26-04-2022    - -
HCL 33/17-04-2022 privind revocarea HCL nr. 22/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot 26-04-2022    - -
HCL 32/17-04-2022 privind aprobarea consumului normat de combustibil pentru autovehicolul din parcul auto al Comunei General Berthelot (utilaj multifuncțional - marca METRAC G3 X) 26-04-2022    - -
HCL 31/17-04-2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna General Berthelot. 26-04-2022 Modificată de hotărârea Nr. 47/2022
-
HCL 30/17-04-2022 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor pentru anul 2023 26-04-2022    - -
HCL 29/17-04-2022 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor 26-04-2022    - -
HCL 28/08-03-2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.comuna General Berthelot, să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L. 17-03-2022    - -
HCL 27/08-03-2022 privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr.16/2022, privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si a actul aditional nr. 9/2021 de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/05.05.2009 17-03-2022    - -
HCL 26/08-03-2022 privind aprobarea participării la „ Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” cu proiectul: “ Amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna General Berthelot, Judetul Hunedoara, conform CF nr 60025” 17-03-2022    - -
HCL 25/08-03-2022 privind casarea unor obiecte de inventar 17-03-2022    - -
HCL 24/08-03-2022 privind aprobarea anularii creantelor bugetare din amenzi pentru debitorii decedati 17-03-2022    - -
HCL 23/08-03-2022 privind aprobarea inchirierii imobil 17-03-2022    - -
HCL 22/08-03-2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot 17-03-2022    - -
HCL 21/08-03-2022 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot 17-03-2022    - -
HCL 20/08-03-2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021-2027 17-03-2022    - -
HCL 19/08-03-2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2022, pentru comuna General Berthelot 17-03-2022    - -
HCL 18/08-03-2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2021 17-03-2022    - -
HCL 17/10-02-2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2022 - 2023, în comuna General Berthelot 19-02-2022    - -
HCL 16/10-02-2022 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si a actul aditional nr. 9/2021 de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/05.05.2009 19-02-2022    - -
HCL 15/10-02-2022 privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2022 19-02-2022    - -
HCL 14/10-02-2022 privind revocarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 71/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 19-02-2022    - -
HCL 13/10-02-2022 privind aprobarea plății cotizației a comunei General Berthelot în calitate de membru al ”Asociației Salvital Hunedoara” 19-02-2022    - -
HCL 12/10-02-2022 privind alegerea președintelui de ședință 19-02-2022    - -
HCL 11/09-01-2022 privind aprobarea listei prețurilor de pornire minimale la licitații pe specii si sortimente propuse pentru anul 2022 18-01-2022    - -
HCL 10/09-01-2022 privind privind însușirea procesului - verbal de negociere a prețului privind cumpărarea unui teren intravilan în suprafață de 1243 mp, situat în satul General Berthelot, înscris în CF 60961, General Berthelot, în vederea construirii unei capele mortuare 18-01-2022    - -
HCL 9/09-01-2022 privind aprobarea utilizării excedentului contului de executie al bugetului local 18-01-2022    - -
HCL 8/09-01-2022 privind acoperirea definitivă a excedentul bugetului local a sectiunii de dezvoltare al comunei General Berthelot pe anul 2021 18-01-2022    - -
HCL 7/09-01-2022 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trimestrul IV anul 2021 18-01-2022    - -
HCL 6/09-01-2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 18-01-2022    - -
HCL 5/09-01-2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 18-01-2022    - -
HCL 4/09-01-2022 privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase către populație, ce se livrează din depozit 18-01-2022    - -
HCL 3/09-01-2022 privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor 18-01-2022    - -
HCL 2/09-01-2022 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot 18-01-2022    - -
HCL 1/09-01-2022 cu privire la aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2022 în comuna General Berthelot 18-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local