• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local General Berthelot: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 74/19-10-2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 28-10-2023    - -
HCL 73/19-10-2023 privind revocarea HCL nr. 63/2023 privind însușirea rapoartului de evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot 28-10-2023    - -
HCL 72/19-10-2023 privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „ Alimentare cu energie electrică, racord nou, obiectiv de tip Amplasare stații de reîncarcare pentru vehicule electrice, loc. General Berthelot, str. General Berthelot, nr. 93,, 28-10-2023    - -
HCL 71/19-10-2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. III anul 2023 28-10-2023    - -
HCL 70/19-10-2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 28-10-2023    - -
HCL 69/19-10-2023 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot 28-10-2023    - -
HCL 68/19-10-2023 privind aprobarea actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara și acordarea unui mandat special 28-10-2023    - -
HCL 67/19-10-2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul Local General Berthelot în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Primare General Berthelot, pentru anul școlar 2023-2024 28-10-2023    - -
HCL 66/19-10-2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul Local General Berthelot în Consiliul de administrație al Școlii Primare General Berthelot,pentru anul școlar 2023-2024 28-10-2023    - -
HCL 65/18-09-2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 27-09-2023    - -
HCL 64/18-09-2023 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor aflate în patrimoniul comunei General Berthelot, identificate prin CF 61524 General Berthelot și CF 64871 General Berthelot. 27-09-2023    - -
HCL 63/18-09-2023 privind însușirea rapoartului de evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot 27-09-2023 Abrogată de hotărârea Nr. 73/2023
-
HCL 62/18-09-2023 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza UAT General Berthelot 27-09-2023    - -
HCL 61/21-08-2023 privind aprobarea listei partizilor marcate pentru anul 2023, propuse pentru prestări servicii 30-08-2023    - -
HCL 60/21-08-2023 privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase, pe picior 30-08-2023    - -
HCL 59/21-08-2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 30-08-2023    - -
HCL 58/21-08-2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 1364 mp, având categoria de folosință neproductiv, înscris în CF 64871 General Berthelot, nr. cadastral 64871,parcela 1, proprietate privată a comunei General Berthelot 30-08-2023    - -
HCL 57/21-08-2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 1522 mp, având categoria de folosință arabil, înscris în CF 61524 General Berthelot, nr. cadastral 61524, tarla 92, parcela 1095/18, proprietate privată a comunei General Berthelot 30-08-2023    - -
HCL 56/21-08-2023 privind aprobarea decontării contravaloarei reparațiilor, ce nu au putut fi amânate, realizate la imobilul- spațiu comercial, în suprafață de 93,5 mp,situat în localitatea General Berthelot, nr.89, județul Hunedoara; 30-08-2023    - -
HCL 55/21-08-2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada septembrie – noiembrie 2023 30-08-2023    - -
HCL 54/14-07-2023 privind aprobarea tăierii în vegetație din afara fondului forestier 23-07-2023    - -
HCL 53/14-07-2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 23-07-2023    - -
HCL 52/14-07-2023 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 43/2023 privind mandatarea primarului comunei General Berthelot pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului-magazie (anexă); 23-07-2023    - -
HCL 51/14-07-2023 privind modificarea art. 1 din cuprinsul HCL nr. 45/2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren intravilan situat în localitatea General Berthelot înscris in CF 60567; 23-07-2023    - -
HCL 50/14-07-2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. II anul 2023 23-07-2023    - -
HCL 49/14-07-2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 23-07-2023    - -
HCL 48/16-06-2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei General Berthelot, județul Hunedoara 25-06-2023    - -
HCL 47/16-06-2023 privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 25-06-2023    - -
HCL 46/16-06-2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren intravilan situat în localitatea General Berthelot înscris in CF 60566 25-06-2023    - -
HCL 45/16-06-2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren intravilan situat în localitatea General Berthelot înscris in CF 60567 25-06-2023 Modificată de hotărârea Nr. 51/2023
-
HCL 44/16-06-2023 privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei General Berthelot și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei General Berthelot 25-06-2023    - -
HCL 43/16-06-2023 privind mandatarea primarului comunei General Berthelot pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului-magazie (anexă) 25-06-2023 Modificată de hotărârea Nr. 52/2023
-
HCL 42/29-05-2023 privind aprobarea Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea efectivă a deșeurilor de ambalaje la nivelul A.D.I. S.G.D. Județul Hunedoara, aprobarea încheierii acestuia între A.D.I.S.G.D. Județul Hunedoara și diferite OIREP-uri și mandatarea președintelui să semneze contractul 07-06-2023    - -
HCL 41/29-05-2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei General Berthelot, pentru perioada iunie-august 2023 07-06-2023    - -
HCL 40/29-05-2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot 07-06-2023    - -
HCL 39/29-05-2023 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei General Berthelot 07-06-2023    - -
HCL 38/29-05-2023 privind însuțirea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot 07-06-2023    - -
HCL 37/25-04-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei General Berthelot 04-05-2023    - -
HCL 36/25-04-2023 privind aprobarea participării Unitatii Administrativ-Teritoriale General Berthelot în cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate 04-05-2023    - -
HCL 35/18-04-2023 privind aprobarea participarii UAT Comuna General Berthelot la perteneriatul LEADER cu denumirea " Asociația Microregiunea Tara Hațegului - Tinutul Padurenilor GAL" 27-04-2023    - -
HCL 34/18-04-2023 privind darea in folosință gratuită a unui spațiu situat in imobilul Primariei comunei General Benthelot, către Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, spațiu in care isi va desfasura activitalea Postul de Politie General Berthelot, prin încheierea unui contract de comodat in acest sens 27-04-2023    - -
HCL 33/18-04-2023 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secțiuni, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pentru trim. I anul 2023 27-04-2023    - -
HCL 32/18-04-2023 privind aprobarea analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităti, inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitătii pe linia completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin norme 27-04-2023    - -
HCL 31/04-04-2023 privind aprobarea încheierii a două acte acte adiționale la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/223/2009, avizarea modificării Regulamnetului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, precum și acordarea unui mandat special 13-04-2023    - -
HCL 30/08-03-2023 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara nr. 14/28 din 11.01.2023, precum și madatarea Președintelui să semneze actul adițional 17-03-2023    - -
HCL 29/08-03-2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei General Berthelot, a imobilelor înscris CF nr. 60034 General Berthelot, aflate în intravilanul localității General Berthelot 17-03-2023    - -
HCL 28/19-02-2023 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei General Berthelot , domnul Bobariu Sorin Daniel, pentru activitatea desfăşurată în perioada 16.05.2022 – 31.12.2022 28-02-2023    - -
HCL 27/19-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2023, pentru comuna General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 26/19-02-2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2022 28-02-2023    - -
HCL 25/19-02-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 24/19-02-2023 privind aprobarea proiectului de invetiții ,,Dotări Scoală Primară General Berthelot,, 28-02-2023    - -
HCL 23/19-02-2023 privind aprobarea/avizarea Planului Tarifar - Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor (actualizare nov. 2022), Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad 2 Hațeg 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea As 28-02-2023    - -
HCL 22/19-02-2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc către populație, din depozit și din rampă, pentru anul 2023 28-02-2023    - -
HCL 21/19-02-2023 privind închirierea prin atribuire directă a disponibilului de pajiste din proprietatea comunei General Berthelot, aflată în administrarea Consiliului Local; 28-02-2023    - -
HCL 20/19-02-2023 privind închirierea prin atribuire directa a unor terenuri având categoria de folosință ,,arabil,, , din proprietatea comunei General Berthelot, aflate în administrarea Consiliului Local; 28-02-2023    - -
HCL 19/19-02-2023 privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 18/19-02-2023 privind aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare în comuna General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 17/19-02-2023 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 16/19-02-2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada martie – mai 2023 28-02-2023    - -
HCL 15/19-02-2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna General Berthelot, județul Hunedoara, prin Consiliul Local al comunei General Berthelot și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru colaborare interinstituțională în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, 28-02-2023    - -
HCL 14/19-02-2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân,, , a cotizației anuale și a tarifelor de capturare a câinilor fără stăpâni 28-02-2023    - -
HCL 13/19-02-2023 privind aprobarea convocării adunării proprietarilor de terenuri, în vederea desemnării reprezentanților acestora în Comisia Locală de aplicare a legilor Fondului Funciar a comunei General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 12/19-02-2023 privind casarea unor obiecte de inventar 28-02-2023    - -
HCL 11/27-01-2023 privind revocarea art.5 din HCL 94/2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 05-02-2023    - -
HCL 10/27-01-2023 privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pentru anul 2023 05-02-2023    - -
HCL 9/27-01-2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 05-02-2023    - -
HCL 8/27-01-2023 privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2023 05-02-2023    - -
HCL 7/27-01-2023 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot 05-02-2023    - -
HCL 6/27-01-2023 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023 în comuna General Berthelot 05-02-2023    - -
HCL 5/27-01-2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2023 - 2024, în comuna General Berthelot 05-02-2023    - -
HCL 4/20-01-2023 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot 29-01-2023    - -
HCL 3/20-01-2023 privind aprobarea actualizării Statutului și Actului constititutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara 29-01-2023    - -
HCL 2/06-01-2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei General Berthelot pe anul 2022 15-01-2023    - -
HCL 1/06-01-2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2022 15-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină