• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local General Berthelot: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 36/04-05-2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a disponibilului de pajişti – muntele Scărișoara, aflate in domeniul privat al comunei General Berthelot,judetul Hunedoara. 16-05-2021 -
HCL 35/04-05-2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 16-05-2021 -
HCL 34/04-05-2021 privind alegerea președintelui de ședință 16-05-2021 -
HCL 33/22-04-2021 privind prelungirea unui contract de închiriere 02-05-2021 -
HCL 32/22-04-2021 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot 02-05-2021 -
HCL 31/22-04-2021 privind aprobarea cererii de transmitere a bunului imobil – sediu al circumscripției sanitar veterinare din satul Fărcădin, com. General Berthelot din domeniul privat al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei General Berthelot și administrarea Consiliului Local al comunei General Berhelot 02-05-2021 -
HCL 30/22-04-2021 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor pentru anul 2022 02-05-2021 -
HCL 29/22-04-2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei General Berthelot 02-05-2021 -
HCL 28/22-04-2021 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. I anul 2021 02-05-2021 -
HCL 27/22-04-2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru anul 2020 02-05-2021 -
HCL 26/22-04-2021 privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2021 02-05-2021 -
HCL 25/08-04-2021 privind aprobarea Devizului General actualizat 2021, pentru obiectivul de investiție „ AMENAJARE CLĂDIRE PENTRU MUZEUL DINOZAURILOR DIN TRANSILVANIA, SAT TUȘTEA, COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUDEȚUL HUNEDOARA” 12-04-2021 -
HCL 24/30-03-2021 privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare și transfer actualizate 12-04-2021 -
HCL 23/30-03-2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 12-04-2021 -
HCL 22/30-03-2021 aprobarea închirierii unui spațiu din satul Crăguiș, având destinația de spațiu comercial – magazin alimentar 12-04-2021 -
HCL 21/30-03-2021 privind revocarea HCL nr.17/2021 pentru aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei General Berthelot 12-04-2021 -
HCL 20/26-02-2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2021, pentru comuna General Berthelot 12-03-2021 -
HCL 19/26-02-2021 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2020 12-03-2021 -
HCL 18/26-02-2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul al IV-lea al anului 2020 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 12-03-2021 -
HCL 17/26-02-2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei General Berthelot 12-03-2021 -
HCL 16/26-02-2021 privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase către populație, ce se livrează din depozit 12-03-2021 -
HCL 15/26-02-2021 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în cadrul sferei de competență a primarului si a Consiliului local General Berthelot 12-03-2021 -
HCL 14/26-02-2021 pentru avizarea Contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din Judeţul Hunedoara şi a încheierii acestuia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara şi diferite organizaţii de preluare a responsabilităţii 12-03-2021 -
HCL 13/26-02-2021 aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hateg nr. 874/1975/22.08.2018 12-03-2021 -
HCL 12/26-02-2021 stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei General Berthelot 12-03-2021 -
HCL 11/26-02-2021 privind menținerea, în anul 2021, a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, la nivelul salariilor de baza aflate în plata în luna decembrie 2020 12-03-2021 -
HCL 10/26-02-2021 alegerea președintelui de ședință 12-03-2021 -
HCL 9/08-01-2021 privind aprobarea utilizării excedentului contului de executie al bugetului local 19-01-2021 -
HCL 8/08-01-2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei General Berthelot pe anul 2020 19-01-2021 -
HCL 7/08-01-2021 cu privire la aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2020 19-01-2021 -
HCL 6/08-01-2021 privind modificarea pretului de vânzare pentru cantitatea de 81 m3 lemn de foc ( 53 m3 mesteacan , 28 m3 molid) 19-01-2021 -
HCL 5/08-01-2021 privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor 19-01-2021 -
HCL 4/08-01-2021 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot 19-01-2021 -
HCL 3/08-01-2021 aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2021 în comuna General Berthelot 19-01-2021 -
HCL 2/08-01-2021 privind constatarea alegerii delegatului sătesc pentru satul Crăguiș 19-01-2021 -
HCL 1/08-01-2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2021 - 2022, în comuna General Berthelot 19-01-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină