• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local General Berthelot: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 28/19-02-2023 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei General Berthelot , domnul Bobariu Sorin Daniel, pentru activitatea desfăşurată în perioada 16.05.2022 – 31.12.2022 28-02-2023    - -
HCL 27/19-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2023, pentru comuna General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 26/19-02-2023 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2022 28-02-2023    - -
HCL 25/19-02-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 24/19-02-2023 privind aprobarea proiectului de invetiții ,,Dotări Scoală Primară General Berthelot,, 28-02-2023    - -
HCL 23/19-02-2023 privind aprobarea/avizarea Planului Tarifar - Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor (actualizare nov. 2022), Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad 2 Hațeg 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea As 28-02-2023    - -
HCL 22/19-02-2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc către populație, din depozit și din rampă, pentru anul 2023 28-02-2023    - -
HCL 21/19-02-2023 privind închirierea prin atribuire directă a disponibilului de pajiste din proprietatea comunei General Berthelot, aflată în administrarea Consiliului Local; 28-02-2023    - -
HCL 20/19-02-2023 privind închirierea prin atribuire directa a unor terenuri având categoria de folosință ,,arabil,, , din proprietatea comunei General Berthelot, aflate în administrarea Consiliului Local; 28-02-2023    - -
HCL 19/19-02-2023 privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 18/19-02-2023 privind aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare în comuna General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 17/19-02-2023 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 16/19-02-2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada martie – mai 2023 28-02-2023    - -
HCL 15/19-02-2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna General Berthelot, județul Hunedoara, prin Consiliul Local al comunei General Berthelot și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru colaborare interinstituțională în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, 28-02-2023    - -
HCL 14/19-02-2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân,, , a cotizației anuale și a tarifelor de capturare a câinilor fără stăpâni 28-02-2023    - -
HCL 13/19-02-2023 privind aprobarea convocării adunării proprietarilor de terenuri, în vederea desemnării reprezentanților acestora în Comisia Locală de aplicare a legilor Fondului Funciar a comunei General Berthelot 28-02-2023    - -
HCL 12/19-02-2023 privind casarea unor obiecte de inventar 28-02-2023    - -
HCL 11/27-01-2023 privind revocarea art.5 din HCL 94/2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 05-02-2023    - -
HCL 10/27-01-2023 privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pentru anul 2023 05-02-2023    - -
HCL 9/27-01-2023 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 05-02-2023    - -
HCL 8/27-01-2023 privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2023 05-02-2023    - -
HCL 7/27-01-2023 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot 05-02-2023    - -
HCL 6/27-01-2023 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023 în comuna General Berthelot 05-02-2023    - -
HCL 5/27-01-2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare, pentru anul școlar 2023 - 2024, în comuna General Berthelot 05-02-2023    - -
HCL 4/20-01-2023 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot 29-01-2023    - -
HCL 3/20-01-2023 privind aprobarea actualizării Statutului și Actului constititutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara 29-01-2023    - -
HCL 2/06-01-2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei General Berthelot pe anul 2022 15-01-2023    - -
HCL 1/06-01-2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. IV anul 2022 15-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină