• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri General Berthelot

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
74 12-10-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind completarea programului anual al achizitiilor publice al comunei General Berthelot, pentru anul 2022 da 2022-10-12   -
73 12-10-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale General Berthelot în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate; da 2022-10-12   -
72 12-10-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului comunei General Berthelot pentru anul 2022. da 2022-10-12   -
71 12-10-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase, pe picior da 2022-10-12   -
70 12-10-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind privind aprobarea listei partizilor marcate pentru anul 2022, propuse pentru prestări servicii da 2022-10-12   -
69 12-10-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării programelor sau proiectelor sportive din fondurile publice, în perioada 2022-2026; da 2022-10-12   -
68 12-10-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea decontării contravaloarei reparațiilor, ce nu au putut fi amânate, realizate la imobilul- spațiu comercial, în suprafață de 93,5 mp,situat în localitatea General Berthelot, nr.89, județul Hunedoara; - -   - -
67 27-09-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2022 da 2022-09-27   -
66 23-09-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind documentatia în vederea accesarii si implementarii proiectului „DOTĂRI - U.A.T. GENERAL BERTHELOT, JUDETUL HUNEDOARA” da 2022-09-23   -
65 21-09-2022 HUZONI MARINA, Primar; pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” și acordarea de mandat da 2022-09-21   -
64 19-09-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind acordarea unui mandat special doamnei primar Huzoni Marina, pentru aprobarea nivelului pierderilor volumetrice de apă pentru anul 2021 de 40,21% și pentru aprobarea strategiei de dezvoltare, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest Hunedoara,, da 2022-09-19   -
63 19-09-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului comunei General Berthelot pe anul 2022 da 2022-09-19   -
62 25-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării programelor sau proiectelor sportive din fondurile publice, în perioada 2022-2026 da 2022-08-25   -
61 20-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei General Berthelot, a imobilului înscris CF nr. 64858 General Berthelot, având nr. cadastral 64858-C1 – Construcție anexă, în suprafață de 155 mp, aflat în intravilanul localității General Berthelot da 2022-08-20   -
60 12-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada septembrie-noiembrie 2022 - -   - -
59 12-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2022 da 2022-08-12   -
58 12-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului mijloc fix – autoturism autoutilitară Dacia Puck-up, având nr. de înmatriculare HD-08-PGB, aparținând domeniului privat al Comuna General Berthelot; da 2022-08-12   -
57 12-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiție „ Demolare anexa C2, construire anexa cu regim de înalțime P si camera spatiu tehnic,, da 2022-08-12   -
56 05-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului - -   - -
55 05-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot - -   - -
54 05-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobarea Devizului general, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna General Berthelot, județul Hunedoara” da 2022-08-05   -
53 05-08-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea exploatării de material lemnos pe picior, din afara fondului forestier național da 2022-08-05   -
52 12-07-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren extravilan situat în localitatea General Berthelot inscris in CF 60052 da 2022-07-12   -
51 05-07-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea listelor de partizilor marcate pentru anul 2022 propuse pentru prestări servicii, în vederea valorificării acestora prin vânzarea masei lemnoase din rampă da 2022-07-05   -
50 05-07-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase către populație da 2022-07-05   -
49 01-07-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2022 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da 2022-07-01   -
48 01-07-2022 HUZONI MARINA, Primar; aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. II anul 2022 da 2022-07-01   -
47 22-06-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei General Berthelot, ca membri, în comisia de evaluare, pentru inchirierea imobilului - spațiu comercial, în suprafață de 93,5 mp,situat în intravilanul localității General Berthelot, nr.89, județul Hunedoara, identificat prin CF Nr.60017. - -   - -
46 22-06-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg constand în colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, operarea si administrarea Stației de transfer Hațeg, transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare, având nr. 874/1975/22.08.2018 - -   - -
45 08-06-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind predarea către E-Distribuție Banat S.A. a capacității energetice, care face obiectul lucrării ,,Extindere reţea electrică de interes public din zona rezidenţială intravilan spre Fărcădin - 7 locuri de consum, în localitatea General Berthelot, judeţul Hunedoara,, ,aferente cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă și cedarea în folosință, cu titlu gratuit, a capacității energetice aferente cotei de participare a comunei General Berthelot da 2022-06-08   -
44 08-06-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind punerea la dispozitia S.C. APA PROD S.A. DEVA a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, perioada 2014-2020” da 2022-06-08   -
43 08-06-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea co-finanţării proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020" da 2022-06-08   -
42 08-06-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului da 2022-06-08   -
41 19-05-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru” da 2022-05-19   -
40 16-05-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea reprezentantului din partea Consiliului Local al comunei General Berthelotîn consiliul de administrație al RPL Ocolul Silvic Valea Hategului RA da 2022-05-16   -
39 16-05-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor da 2022-05-16   -
38 16-05-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot,pentru perioada iunie-august 2022 da 2022-05-16   -
37 29-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea art.1 și a art.2 , din cuprinsul HCL nr.31/2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna General Berthelot; da 2022-04-29   -
36 29-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind revocare HCL 29/2022 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor da 2022-04-29   -
35 29-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea inchirierii imobilului - spațiu comercial, în suprafață de 93,5 mp,situat în intravilanul localității General Berthelot, nr.89, județul Hunedoara, identificat prin CF Nr.60017 da 2022-04-29  
34 29-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea art.13 din cuprinsul anexei la HCL nr. 39/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului Local al Comunei General Berthelot da 2022-04-29   -
33 27-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2022 da 2022-04-27   -
32 27-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea contractării de servicii de consultanță ,asistență și reprezentare în justiție a intereselor U.A.T , comunei General Berthelot , în dosarul execuțional cu nr.160/2021 și Dosar execuțional nr. 219/2021, Biroul Executorului Judecătoresc Benteu Aron și dosarul nr.513/240/2022 și dosar nr. 514/240/2022 , a Judecătoriei Hațeg - -   - -
31 01-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Cererii de finanţare şi a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Infințare rețea de distribuție și bransamente gaze naturale în localitățile General Berthelot ,Livezi, Farcadin si Tuștea, Comuna General Berthelot, Județul Hunedoara” da 2022-04-01   -
30 01-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea art.1 precum și revocarea art. 2 din cuprinsul HCL nr. 25/2022 privind casarea unor obiecte de inventar da 2022-04-01   -
29 01-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea art.1 din cuprinsul HCL nr. 24/2022 privind aprobarea anulării creanțelor bugetare din amenzi, pentru debitorii decedați - -   - -
28 01-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. I anul 2022 da 2022-04-01   -
27 01-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru anul 2021 da 2022-04-01   -
26 01-04-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da 2022-04-01   -
25 24-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiție „ Demolare anexa C2 construire anexa si camera spatiu tehnic,, da 2022-03-24   -
24 24-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea HCL nr. 23/2022 privind aprobarea inchirierii imobilului - spațiu comercial (de la pod) din General Berthelot da 2022-03-24   -
23 24-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea HCL nr. 22/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot da 2022-03-24   -
22 24-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea consumului normat de combustibil pentru autovehicolul din parcul auto al Comunei General Berthelot (utilaj multifuncțional - marca METRAC G3 X) da 2022-03-24   -
21 07-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna General Berthelot; da 2022-03-07   -
20 04-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor pentru anul 2023 da 2022-03-04   -
19 02-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor da 2022-03-02   -
18 07-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.comuna General Berthelot, să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S.I.G.D. Hunedoara și Asocierea S.C. BRAI-CATA SRL – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L. da 2022-03-07   -
17 04-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr.16/2022, privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si a actul aditional nr. 9/2021 de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/05.05.2009 da 2022-03-04   -
16 04-03-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind privire la aprobarea participării la „ Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” cu proiectul: “ Amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna General Berthelot, Judetul Hunedoara, conform CF nr 60025” da 2022-03-04   -
15 15-02-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind casarea unor obiecte de inventar da 2022-02-15   -
14 03-02-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea anularii creantelor bugetare din amenzi pentru debitorii decedati - -   - -
13 03-02-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea inchirierii imobilului - spațiu comercial (de la pod) din General Berthelot da 2022-02-03   -
12 03-02-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei General Berthelot da 2022-02-03   -
11 03-02-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot da 2022-02-03   -
10 03-02-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021-2027 da 2022-02-03   -
9 03-02-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2022, pentru comuna General Berthelot da 2022-02-03   -
8 01-02-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2021 da 2022-02-01   -
7 12-01-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 599/28.02.2018 încheiat între Comuna General Berthelot și Ursu Adinel, în sensul diminuării suprafeței de pajiști Închiriate, aflata în domeniul privat al comunei General Berthelot da 2022-01-12   -
6 12-01-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si a actul aditional nr. 9/2021 de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/05.05.2009 da 2022-01-12   -
5 12-01-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2022 da 2022-01-12   -
4 06-01-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 71/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 da 2022-01-06   -
3 06-01-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea plății cotizației a comunei General Berthelot în calitate de membru al ”Asociației Salvital Hunedoara” da 2022-01-06   -
2 06-01-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință da 2022-01-06   -
1 06-01-2022 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea listei prețurilor de pornire minimale la licitații pe specii si sortimente propuse pentru anul 2022 da 2022-01-06   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină