Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
ANUNȚ PUBLIC
Primăria Comunei General Berthelot vă invită să participați la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Microregiunea Țara Hațegului - Ținutul Pădurenilor GAL, în cadrul căreia se vor prezenta potențiale finanțări destinate mediului rural prin intermediul GAL.

Acțiunea se va desfășura la sediul Primăriei Comunei General Berthelot, în data de 02.11.2023, începând cu ora 14:30.

Vă așteptăm în numar cât mai mare !

data: 31-10-2023   utilizator: 81
Anunţ ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19,87 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
lista bunuri care duc la excluderea ajutorului.pdf  (57,27 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
Comunicat de presă PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
COMUNA GENERAL BERTHELOT, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 08.08.2023 proiectul „Dotări Școala Primară General Berthelot” cod F-PNRR-Dotari-2023-0099 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta Componenta C15.

Durata proiectului: 15 luni
Data de începere: 08.08.2023
Data finalizării: 31.12.2024

Obiectivele generale urmărite: Asigurarea infrastructurii și a resurselor tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate pentru a permite accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate, în baza contractului de finanțare 926DOT/2023
Valoare totală proiect: 234.184,05 lei
 

Comunicat de Presa.docx  (45,00 KB)  data: 10-10-2023   utilizator: 1  
Anunț public - Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu
COMUNA GENERAL BERTHELOT, cu sediul în Comuna General Berthelot , sat General Berthelot, nr.30 , jud. Hunedoara   titular al AMENJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARŢINÂND COMUNEI GENERAL BERTHELOT ŞI PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND PERSOANEI FIZICE SCOROBETE MARIA , JUDEŢUL HUNEDOARA   pe raza UAT Densuş , judeţul Hunedoara ,  anunță publicul interesat următoarele:
-Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu.
 
Următoarele documente pot fi consultate la sediul Comunei General Berthelot , sat General Berthelot, nr.30 , jud. Hunedoara , în zilele de luni-vineri între orele 09 - 13:

-planul  adoptat ;
-declarația privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în amenajamentul silvic , modul în care raportul de mediu a fost pregătit conform art.19 şi 20 din HG 1076/2004 cu modificările şi completările ulterioare , modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art.25 din HG 1076/2004 cu modificările ulterioare, motivele pentru alegerea alternativei de amenajament silvic avizate,  în comparație cu alte alternative prezentate;
-măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.
data: 02-10-2023   utilizator: 1
Cu ocazia selectiei dosarelor pentru concursul de promovare în grad profesional superior

PV afisare selectie dosare.pdf  (320,50 KB)  data: 18-09-2023   utilizator: 81  
Proces verbal de afisare
Cu ocazia desfășurării examenului de promovare în grad profesional din data de 28.09.2023

PV afisare concurs de promovare 28-09-2023.pdf  (925,65 KB)  data: 28-09-2023   utilizator: 81  
Armata României recrutează
Armata României organizează una dintre cele mai ample campanii de recrutare și selecție pentru ocuparea a peste 4.000 de posturi de soldați/gradați profesionişti:
https://www.recrutaremapn.ro/recrutare.php

anunt recrutaresoldati si gradati.pdf  (117,29 KB)  data: 19-09-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
Stimați cetățeni,
 În data de 16.09.2023  pe raza UAT General Berthelot, cu ocazia evenimentului ,,Ziua Mondială a Curățeniei 2023,, ,se va desfășura o acțiune de salubrizare, iar cei care doresc să participe sunt așteptați cu mare drag la sediul Primariei comunei General Berthelot. Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contacați.
Cu deplină stimă,
Primar,
Huzoni Marina
data: 11-09-2023   utilizator: 81
Anunț - demararea lucrărilor pentru obiectivul Modernizare rețea de iluminat public în Comuna General Berthelot
PRIMĂRIA GENERAL BERTHELOT cu sediul în Comuna General Berthelot, sat General Berthelot, nr.30, jud. Hunedoara, aduce la cunoștința publicului demararea lucrărilor pentru obiectivul ,,Modernizare rețea de iluminat public în Comuna General Berthelot, județul Hunedoara”, în baza Autorizației de construire nr. 71/26.05.2023. Lucrarile se vor executa în conformitate cu proiectul întocmit de proiectantul autorizat.
Finanțarea proiectului se realizează cu sprijinul Administrației Fondului pentru Mediu, precum și din bugetul local al Comunei General Berthelot. 
data: 01-09-2023   utilizator: 1
Anunţ de participare la licitaţie publică Concesiuni de bunuri
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea,codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna General Berthelot, Sat General Berthelot, nr. 30, Județul Hunedoara, telefon 0254770531, fax 0254770515, e-mail berthelot2004@yahoo.com, cod fiscal 5453845
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: un teren situat în extravilanul localității General Berthelot, ce aparține domeniului privat al Comunei General Berthelot, identificat astfel:
- teren în suprafaţă de 1.364 mp, CF nr. 64871, nr. cadastral 64871, parcela 1, având categorie de folosință neproductiv;
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform HCL General Berthelot nr. 58/ 21.08.2023.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei General Berthelot.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Comunei General Berthelot, satul General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei General Berthelot.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.09.2023, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei General Berthelot, sat General Berthelot, nr.30,comuna General Berthelot judeṭul Hunedoara.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.09.2023, ora 14.00 la sediul Primariei Comunei General Berthelot.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara, Oraș Deva, Calea Zarandului, nr. 73, judeṭul Hunedoara, telefon 0254218045, fax 0254216333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31.08.2023.
 
data: 01-09-2023   utilizator: 81
Anunţ de participare la licitaţie publică Concesiuni de bunuri
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea,codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna General Berthelot, Sat General Berthelot, nr. 30, Județul Hunedoara, telefon 0254770531, fax 0254770515, e-mail berthelot2004@yahoo.com, cod fiscal 5453845
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: un teren situat în extravilanul localității General Berthelot, ce aparține domeniului privat al Comunei General Berthelot, identificate astfel:
- teren în suprafaţă de 1.522 mp, CF nr. 61524, nr. cadastral 61524, tarla 92, parcela 1095/18, având categorie de folosință arabil;
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform HCL General Berthelot nr. 57/ 21.08.2023.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei General Berthelot.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Comunei General Berthelot, satul General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei General Berthelot.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.09.2023, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei General Berthelot, sat General Berthelot, nr.30,comuna General Berthelot judeṭul Hunedoara.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.09.2023, ora 12.00 la sediul Primariei Comunei General Berthelot.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara, Oraș Deva, Calea Zarandului, nr. 73, judeṭul Hunedoara, telefon 0254218045, fax 0254216333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31.08.2023.
data: 01-09-2023   utilizator: 81
NOTIFICARE PRIVIND INTENŢIA DE REALIZARE A PROIECTULUI
    1. Date generale şi localizarea proiectului/modificării

    1.1. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORDARE LA SEN, avand ca scop PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE REGENERABILE.
    1.2. Amplasamentul proiectului este situat in extravilanul localității General Berthelot, CF 61215, CF 61519, CF 61521, CF 61523 pe o suprafață de 25672mp
1.2.a. Terenul studiat se situează în extravilan, pe raza localității comunei General Berthlot , județul Hunedoara. Parcela are o formă poligonală neregulată și o suprafață de 25672 m2. Accesul pe teren, atât cel auto cât și cel pietonal, se poate realiza de pe parcela cu Nr. Cad. .........
În situația actuală, imobilul nu este racordat la nici o rețea de utilități din zonă.
1.2.b. Vecinătăţi: 

§  Nord: parțial teren agricol intravilan , parțial parc fotovoltaic 
§  Est: parțial teren agricol intravilan , parțial parc fotovoltaic 
§  Sud: teren agricol
§  Vest: teren agricol, drum comunal
1.2.c. Adresa obiectivului: sat Satu Mare, comuna Satu Mare, nr. intravilan FN, județul Harghita, nr. cad. CF 56698, 56697.

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:
    a) denumirea titularului: S.C. GIULIA SOLAR PARC S.R.L, 

    b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: Adresa: Sat Livezi, nr. 16, comuna General Berthelot, jud. Hunedoara

Telefon: 0748 101 513 E-mail: giuliasolarparc@gmail.com

    c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare: DUMBRAVĂ MIHAI-OCTAVIAN    1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate, în zonele de protecţie prevăzute în acestea şi/sau alte scheme/planuri/programe: nu este cazul 

1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă este cazul):
Nu este cazul.

1.6. Bilanţul teritorial

Suprafaţă teren - 25672 m²

Suprafaţă construită clădiri – 12000 m²

Suprafaţă construită accese – 600 m²

Număr de locuri de parcare (dacă este cazul) -

Suprafaţă spaţii verzi

 
    2. Descrierea sumară a proiectului :

Sistemul solar-fotovoltaic s-a dimensionat pentru o putere electrica instalata de 2529,94 kWp si se estimeaza o productie anuala de energie electrica de 3139656 kWh in conditiile unei functionalitati a sistemului la randament optim.Campul colector solar va fi alcatuit din 4252 panouri fotovoltaice (PV) monocristaline avand o suprafata totala construita de 12000 mp. Inainte ca lucrarile de implantare a stalpilor sa inceapa se vor realiza lucrari de curatare si amenajare a terenului prin inlaturarea arbustilor si a vegetatiei, cat si a tuturor obstacolelor care ar putea indisponibiliza suprafata de teren alocata. Pentru fiecare structura de sustinere va fi necesara infiletarea unui numar minim de pari din OLZn la o adancime de minim 2,5 m in sol. Pilonii folositi sunt din profile de otel zincat. Lucrarile corespund normelor europene NEN 743. Structura de rezistenta va fi proiectata de firme specializate

 
    3. Modul de asigurare a utilităţilor

    3.1. Alimentarea cu apă: put forat de mica adancime    3.2. Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.
    3.3. Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul: nu este cazul.
    3.4. Asigurarea agentului termic: nu este cazul
    3.5. Alimentarea generală cu energie electrică: amplasamentul va fi racordat la rețeaua de electricitate de 20 kV din apropiere
 

anunt ANRE1.pdf  (183,81 KB)  data: 30-08-2023   utilizator: 81  
Anunt de promovare
      În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) și art. 618 alin.(22) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT, județul HUNEDOARA, organizează concurs/examen de promovare  în grad profesional pentru următoarea funcție publică de execuție:
 
          
 | Nr.crt. | Funcția publică | Clasa | Grad profesional deținut | Denumirea compartimentului | Gradul profesional după promovare
| 1 | Consilier Achiziții Publice | I | Asistent | Achiziții Publice și Relații cu Publicul | Principal
 
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMEN:
     Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
 
CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI/CONCURSULUI:
     Concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu.
     Concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut se organizează  în data de 28 septembrie 2023, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul Primăriei comunei General Berthelot, loc. General Berthelot, nr. 30, jud. Hunedoara.
     Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
     Înscrierea la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut se va face în perioada  28 august 2023 – 15 septembrie 2023 la sediul Primăriei comunei General Berthelot.

     Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor la sediul Primăriei comunei General Berthelot.
     Pentru înscrierea la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile de participare la acest examen/concurs, vor depune la compartimentul financiar contabil și resurse umane dosarul de concurs care conține următoarele documente :
 
  • formularul de înscriere al cărui model este prezentat în anexa nr.3;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
  • adeverinţa/e din care să rezulte vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează și care să ateste situația disciplinară a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.
 
 
 
Bibliografie și Tematică
1.Constituția României, republicată
cu tematica Titlul II capitolul II și Titlul III capitolul V 
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare
cu tematica Titlul I art. 368 și Titlul II art. 369-537, ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
3. Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V și Capitolul VI
4. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III și Capitolul IV
5. Legea nr. 101/ 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţiepublică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
cu tematica Capitolul I, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V ți Capitolul VI.
6. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Capitolul I, Capitolul II secțiunea a-II-a
7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul VI

Formular de inscriere concurs_anexa 3.docx  (34,76 KB)  data: 31-08-2023   utilizator: 81  
Anunt de participare
Comuna General Berthelot, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv 
asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport. 
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 
2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 10.000 lei pentru pe domeniul sport. 
3. Durata proiectelor: decembrie 2023. 
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:11.09.2023 ora 15:00 
5. Accelerarea procedurii de selecție, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general se datorează necesității de demarare cât mai urgentă a proiectelor care urmează a fi depuse, pentru a facilita accesul solicitanților la fondurile alocate pentru finanțări nerambursabile și finalizarea acestora până la sfârșitul anului 2023. 
6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna General Berthelot, nr. 30, Jud. Hunedoara, cod fiscal 5453835, tel. 0254770531. 7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 12.09.2023- 15.09.2023.

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial partea a-VI-a la nr. 2/251.943/25.08.2023
data: 25-08-2023   utilizator: 81
Program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile
        Comuna General Berthelot face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniul sport, pentru anul 2023 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005. Suma alocată în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.10 din 27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei General Berthelot pe anul 2023, este de 10.000 lei.

data: 24-08-2023   utilizator: 81
Reportajul publicat în cotidianul ,,Făclia” despre cea de-a doua ediție a Școlii de vară ,,Sub semnul istoriei” desfășurate la Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat al Academiei Române
O admirabilă lecție de istorie, cu informații obținute în urma unor sistematice cercetări științifice de documente aflate în arhivele din țară și din străinătate, și cu referințe inedite despre leagănul etnicității noastre - Țara Hațegulu -, a fost susținută de prestigiosul istoric dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, marți, 1 august, la Centrul pentru Dezvoltate Durabilă ”Ţara Hațegului-Retezat” al Academiei Romane din localitatea General Berthelot (Hunedoara). Evenimentul organizat de directorul Institutului de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca,  prof. univ. dr. Ioan Bolovan, în cadrul programului ”Academia Română în dialog cu tinerii” a reunit zece elevi sârguincioși care au obținut, prin concurs, Bursele de Merit acordate de Academia Română pentru anul școlar 2023-2024, cunoscuți membri ai Înaltului For de Știință și Cultură al Țării, reprezentanți ai administrației județene și locale, profesori, artiști, jurnaliști.   


reportaj academie.docx  (3,87 MB)  data: 24-08-2023   utilizator: 1  
Proces Verbal de afisare oferta de vanzare
Întocmit astazi, 10.08.2023 cu ocazia afișării la sediul primăriei, sat General Berthelot, str. Principală, nr. 30, com. General Berthelot, jud. Hunedoara și pe site-ul primariei, https://www.primariaberthelot.ro, a ofertei de vânzare nr. 40/48 din data de 09.08.2023, 40/49 din data de 09.08.2023, 40/50 din data de 09.08.2023, 40/51 din data de 09.08.2023, 40/52 din data de 09.08.2023, 40/53 din data de 09.08.2023  .

 
    PRIMAR                                                                         SECRETAR GENERAL
HUZONI MARINA                                                             BOBARIU SORIN DANIEL 
data: 10-08-2023   utilizator: 81
Cuvânt de deschidere al Excelenței Sale, Președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, la Școala de Vară ”Sub semnul istoriei” organizată de Academia Română
România este o țară de țări. Unirea politică a românilor s-a produs târziu, dar ea a fost pregătită continuu de micile uniri, care au funcționat peste granițele naturale ori artificiale fixate de istorie. Ceea ce poate observa din surse oricare istoric este că mai toate entitățile („țările”) românești medievale încălecau munții. Faptul acesta este valabil de la Porțile de Fier până în Maramureș și Țara de Sus a Moldovei. Student fiind și aflat la practică arheologică în Țara Hațegului, am fost frapat de folosirea de către localnicii din zona Sălaș-Mălăiești a perfectului simplu, ca-n Oltenia. Perfectul simplu al indicativului este un timp de nuanță și exprimă o acțiune trecută, dar neterminată. El este tot mai puțin folosit în alte limbi romanice. Atunci, un distins filolog din Cluj mi-a spus că Oltenia și Țara Hațegului fac parte din aceeași arie lingvistică regională românească, susținută geografic de axa Jiurilor. Ca istoric, m-am convins apoi de intensitatea puternică a romanizării din această arie, care lega partea de la sud de Carpați a Daciei Inferioare de sud-vestul Transilvaniei istorice...

cuvant de deschidere.docx  (31,62 KB)  data: 09-08-2023   utilizator: 1  
Anunț - demararea lucrărilor pentru obiectivul Amenajare clădire pentru muzeul Dinozaurilor din Transilvania
PRIMĂRIA GENERAL BERTHELOT cu sediul în Comuna General Berthelot, sat General Berthelot, nr.30, jud. Hunedoara, aduce la cunoștința publicului demararea lucrărilor pentru obiectivul ,,Amenajare clădire pentru muzeul Dinozaurilor din Transilvania, satul Tuștea, comuna General Berthelot, județul Hunedoara”, în baza Autorizației de construire nr. 104/21.07.2023, emisă de Președintele Consiliului Județean Hunedoara. Lucrarile se vor executa în conformitate cu proiectul întocmit de proiectantul autorizat, fără afectarea  vecinilor perimetrali.
Finanțarea și implementarea proiectului se realizează prin Compania Națională de Investiții. 
 

data: 07-08-2023   utilizator: 1
În atenția crescătorilor de animale
Conform Ordin 119/2014  art 11 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației va aducem la cunostinata urmatoarele aspecte...

recomandari si obligatii - crescatorii de animale.docx  (30,98 KB)  data: 01-08-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ PUBLIC la finalizarea Raportului de mediu
COMUNA GENERAL BERTHELOT, cu sediul în comuna General Berhelot, str. Principala, nr. 30, jud. Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei General Berthelot si proprietate private a persoanei fizice Scorobete Maria, judetul Huunedoara ”, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și finalizării Raportului de mediu. Consultarea proiectului de plan și a Raportului de mediu se poate face la sediu titularului, zilnic între orele 800  și 1400.
Comentariile și propunerile se vor transmite în scris la sediul titularului din comuna General Berhelot , jud. Hunedoara și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, în termen de 45 de zile calendaristice de la data prezentului anunț.                                                                            

RM General Berthelot.pdf  (1,09 MB)  data: 25-07-2023   utilizator: 81  
ANUNȚ PUBLIC pentru dezbatere publică
COMUNA GENERAL BERTHELOT, cu sediul în comuna General Berhelot, str. Principala,   nr. 30, jud. Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei General Berthelot si proprietate private a persoanei fizice Scorobete Maria, judetul Huunedoara”, anunță publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu, care va avea loc în data de 12.09.2023
Prezentarea raportului de mediu se va face începând cu ora 1500 la sediul Primăriei Comunei GENERAL BERTHELOT, jud. Hunedoara.
Autorități participante: A.P.M. Hunedoara, C.J. Hunedoara, G.N.M. – S.C.J. Hunedoara, I.S.U. Hunedoara, Direcția Silvică Hunedoara, I.T.M. Hunedoara, D.S.P. Hunedoara, Direcția pentru Cultură Culte și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara, etc.
Dezbaterea este deschisă publicului interesat.

Proiect final General Berthelot.pdf  (1,81 MB)  data: 25-07-2023   utilizator: 81  
ANUNȚ PUBLIC la finalizarea Raportului de mediu
COMUNA GENERAL BERTHELOT, cu sediul în comuna General Berhelot, str. Principala, nr. 30, jud. Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei General Berthelot si proprietate private a persoanei fizice Scorobete Maria, judetul Huunedoara ”, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și finalizării Raportului de mediu. Consultarea proiectului de plan și a Raportului de mediu se poate face la sediu titularului, zilnic între orele 800  și 1400.
Comentariile și propunerile se vor transmite în scris la sediul titularului din comuna General Berhelot , jud. Hunedoara și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, în termen de 48 de zile calendaristice de la data prezentului anunț.                                                                            

RM General Berthelot.pdf  (1,09 MB)  data: 21-07-2023   utilizator: 81  
ANUNȚ PUBLIC pentru dezbatere publică
COMUNA GENERAL BERTHELOT, cu sediul în comuna General Berhelot, str. Principala,   nr. 30, jud. Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei General Berthelot si proprietate private a persoanei fizice Scorobete Maria, judetul Huunedoara”, anunță publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu, care va avea loc în data de 12.09.2023
Prezentarea raportului de mediu se va face începând cu ora 1500 la sediul Primăriei Comunei GENERAL BERTHELOT, jud. Hunedoara.
Autorități participante: A.P.M. Hunedoara, C.J. Hunedoara, G.N.M. – S.C.J. Hunedoara, I.S.U. Hunedoara, Direcția Silvică Hunedoara, I.T.M. Hunedoara, D.S.P. Hunedoara, Direcția pentru Cultură Culte și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara, etc.
Dezbaterea este deschisă publicului interesat.

Proiect final General Berthelot.pdf  (1,81 MB)  data: 21-07-2023   utilizator: 81  
Informaţii de interes public privind eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice
Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi alimentaţie publică au obligaţia de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare. În acest scop, operatorii economici proprietari şi/sau administratori sunt obligaţi să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie specifica, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatator, fişe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate şi alte documente relevante...

Link-ul care poate fi accesat pentru informaţii suplimentare: https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/


anunt - Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.docx  (13,31 KB)  data: 14-06-2023   utilizator: 1  
Codul de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecţie a plantelor şi al apicultorului – aprobat prin Ordinul 185 din 10 mai 2023 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ORDINUL 185 DIN 10-05-2023.pdf  (41,37 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
codul de conduita.pdf  (128,47 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
Prezentare și modalități de combatere - buruiana Ambrozia
- Sancțiunile pentru proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile necesare de combatere; 
- Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii;
- Cum se manifestă alergia la ambrozia;
- Cum se poate trata alergia la ambrozia;
- Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia;
- Actele normative ce trebuie cunoscute de către proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri;


Ambrozia-prezentare-combatere.pdf  (761,43 KB)  data: 21-04-2023   utilizator: 1  
ANUNȚ PUBLIC
Comuna General Berthelot cu sediul în localitatea General Berthelot, nr.30, anunță persoanele fizice și juridice proprietari ai spațiilor conectate la un Sistem Individual Adecvat (SIA) de colectare / epurare a apelor uzate (fose septice / stații epurare) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei General Berthelot.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărârii, precum și încheierea unui contract cu o firmă de vidanjare, cu menționarea intervalelor de vidanjare și preluare a nămolului din sistemele de epurare.
Formularul de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate de colectare si epurare a apelor uzate se completează la sediul Primăriei Comunei General Berthelot.

 


Primar,

Huzoni Marina

data: 01-03-2023   utilizator: 81
A început înregistrarea obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare
Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?
Sistemul de garanție-returnare reprezintă un sistem în care consumatorii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

mai multe detalii la https://returosgr.ro/

a inceput inregistrarea retuRO.pdf  (361,63 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 1  
Sprijin pentru plata facturilor la energie
În anul 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene oferă românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

>>> Ghidul cardurilor de energie

informatii_ajutatoare.pdf  (4,37 MB)  data: 19-01-2023   utilizator: 1  
Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Găsiți modelele de cerere în secțiunea Formulare, documente necesare/ Formulare SIA (fose septice)

anunt_colectare_ape_uzate.docx  (12,87 KB)  data: 20-10-2022   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate