Secretar general al comunei, BOBARIU SORIN DANIELŞedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri
 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Rezultate alegeri (surse neoficiale)
Rezultat Alegeri locale
Alegeri locale P si CL 2024.pdf  (2,00 MB)  data: 10-06-2024   utilizator: 81  
Fotografierea sau filmarea Buletinului de vot este INTERZISĂ !!!
ATENȚIE fotografierea sau filmarea Buletinului de vot prin orice mijloace este INTERZISĂ și constituie contravenție !!! 
data: 06-06-2024   utilizator: 1
Publicaţie de căsătorie: BUZÁS-ŐDŐN IOAN-ALEXANDRU şi MUNTEANU ALEXANDRA
Data căsătoriei: 15-06-2024
Publicaţie de căsătorie   (70 Kb)
data: 05-06-2024   utilizator: 81
PV afișare oferte de vânzare teren extravilan
PV afisare oferte 03-06-2024.pdf  (243,49 KB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-35.pdf  (8,77 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-36.pdf  (8,49 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-39.pdf  (8,49 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-46.pdf  (8,54 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-47.pdf  (8,60 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-37.pdf  (8,82 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-38.pdf  (8,85 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-50.pdf  (8,81 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-45.pdf  (8,85 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-51.pdf  (8,64 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-42.pdf  (8,55 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-40.pdf  (10,53 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-41.pdf  (10,53 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-43.pdf  (8,86 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-44.pdf  (8,68 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-48.pdf  (10,58 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
40-49.pdf  (10,53 MB)  data: 03-06-2024   utilizator: 81  
Anunt privind finantare sportiva nerambursabila
Comuna General Berthelot, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport. 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 10.000 lei pentru pe domeniul sport. 3. Durata proiectelor: decembrie 2024. 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:17.06.2024 ora 13:00. 5. Accelerarea procedurii de selecție, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general se datorează necesității de demarare cât mai urgentă a proiectelor care urmează a fi depuse, pentru a facilita accesul solicitanților la fondurile alocate pentru finanțări nerambursabile și finalizarea acestora până la sfârșitul anului 2024. 6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna General Berthelot, nr. 30, Jud. Hunedoara, cod fiscal 5453835, tel. 0254770531. 7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 18.06.2024 - 25.06.2024.
Publicat în Monitorul Oficial partea a VI-a în data de 31.05.2024, nr. 2/258737
data: 03-06-2024   utilizator: 81
PV rezultat concurs
PV rezultat interviu.pdf  (71,84 KB)  data: 30-05-2024   utilizator: 81  
PV rezultat final.pdf  (100,14 KB)  data: 30-05-2024   utilizator: 81  
PV rezultat proba scrisa.pdf  (91,65 KB)  data: 30-05-2024   utilizator: 81  
PV rezultat selectie dosare concurs
PV selectie dosare.pdf  (51,94 KB)  data: 29-05-2024   utilizator: 81  
Hotararea nr. 11 - respingere contestatie
SKM_C250i24052916410.pdf  (127,49 KB)  data: 29-05-2024   utilizator: 81  
Informare privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale
model cerere pentru exercitare vot cu urna speciala.pdf  (48,76 KB)  data: 27-05-2024   utilizator: 1  
hotarare privind URNA SPECIALA.pdf  (570,81 KB)  data: 27-05-2024   utilizator: 1  
!!!Comunicat - termen trimitere propuneri pentru completare birouri sectii de votare - 21 mai 2024 - ora 23.59
!!!Comunicat - termen trimitere propuneri - 21 mai 2024 - ora 23-59.pdf  (30,00 KB)  data: 20-05-2024   utilizator: 1  
Anunt de recrutare
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor art. VII alin. (2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei General Berthelot anunță scoaterea la concurs a următorului post contractual de execuție vacant: 
-       inspector de specialitate, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului  
administrarea domeniului public și privat,  pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, program de lucru 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână;
 
Dosarul de înscriere la concurs se depune de către candidați, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la sediul Primăriei comunei General Berthelot - secretariat, de luni până vineri între orele 08.00-13.00 și conține în mod obligatoriu:
a)    formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de Primăria comunei General Bertrhelot;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
      g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, anterior datei de susţinere a probei scrise.
 
Condiții generale: conform art. 15 din HG nr. 1336/2022
Condiții specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechimea minimă în specialitatea studiilor și în muncă: - nu este cazul.
 
Bibliografia și tematică
1.    Constituția României, republicată, cu tematica Titlul II capitolul II şi Titlul III capitolul V secţiunea a-2-a;
2.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Titlul I şi III ale părţii a VI-a;
3.    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Titlul I, Titlul II și Titlul III;
4.    Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu tematică integrală;
5.    Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările si completările ulterioare,  cu tematică integrală.

Probele concursului se vor desfășura la sediul Primăriei comunei General Berthelot, după cum urmează:
-       proba scrisă în data de 30.05.2024, ora 10:00
-       proba interviului în data de 03.06.2024, ora 10.00
Informaţii suplimentare se pot obţine la Primăria comunei General Berthelot, telefon 0254770515, e-mail berthelot2004@yahoo.com.
 
 
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
 | Nr. crt. | Activităţi | Data
 | 1. | Publicarea anunțului  |   14.05.2024
 | 2. | Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria comunei General Berthelot, loc. General Berthelot, nr. 30, jud. Hunedoara, până la data de: |    28.05.2024, ora 13.00
 | 3. | Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs |    29.05.2024, ora 10.00
 | 4. | Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor | 29.05.2024, ora 11.00
 | 5. | Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor | 29.05.2024, ora 14.00
 | 6. | Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor | 29.05.2024, ora 15.30
 | 7. | Susţinerea probei scrise | 30.05.2024, ora 10.00
 | 8. | Afişarea rezultatului probei scrise | 30.05.2024, ora 13.00
 | 9. | Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise  | 31.05.2024, ora 10.00
 | 10. | Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor | 31.05.2024, ora 12.00
 | 11. | Susţinerea interviului | 03.06.2024, ora 10.00
 | 12. | Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului | 03.06.2024, ora 13.00
 | 13. | Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului | 04.06.2024, ora 10.00
 | 14. | Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor | 04.06.2024, ora 14.00
 | 15. | Afişarea rezultatului final al concursului | 04.06.2024, ora 15.30

fisa_postului.pdf  (123,66 KB)  data: 14-05-2024   utilizator: 1  
Informare PV tragere la sort ordine pe buletinele de vot
SKM_C250i24051015160.pdf  (317,17 KB)  data: 10-05-2024   utilizator: 81  
Informare candidati
SKM_C250i24050817310.pdf  (40,63 KB)  data: 08-05-2024   utilizator: 81  
PV nr. 51 si 52
SKM_C250i24050817220.pdf  (292,17 KB)  data: 08-05-2024   utilizator: 81  
Hot. nr. 9 si propunere candidaturi AUR
Hot- nr- 9 si propunere candidaturi AUR.pdf  (330,74 KB)  data: 30-04-2024   utilizator: 81  
Informari ale BEC comunal
Hot- nr- 6,7 si 8 - BEC comunal.pdf  (297,14 KB)  data: 29-04-2024   utilizator: 81  
Lista candiadati Pro Romania.pdf  (167,13 KB)  data: 29-04-2024   utilizator: 81  
Informare
Lista candidati PSD.pdf  (323,99 KB)  data: 26-04-2024   utilizator: 81  
Hot- 4-5.pdf  (234,63 KB)  data: 26-04-2024   utilizator: 81  
Anunt de participare
Comuna General Berthelot, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport. 
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 
2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 10.000 lei pentru pe domeniul sport. 
3. Durata proiectelor: decembrie 2024. 
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect:10.05.2023 ora 12:00 
5. Accelerarea procedurii de selecție, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general se datorează necesității de demarare cât mai urgentă a proiectelor care urmează a fi depuse, pentru a facilita accesul solicitanților la fondurile alocate pentru finanțări nerambursabile și finalizarea acestora până la sfârșitul anului 2024. 
6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna General Berthelot, nr. 30, Jud. Hunedoara, cod fiscal 5453835, tel. 0254770531. 
7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 13.05.2024- 15.05.2024.
 
Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial partea a-VI-a la nr. 2/ 257844/25.04.2024
data: 25-04-2024   utilizator: 81
Informare - Hot. nr. 3
pdf24_images_merged -5-.pdf  (545,29 KB)  data: 24-04-2024   utilizator: 81  
Lista candidati PNL.pdf  (224,68 KB)  data: 24-04-2024   utilizator: 81  
PV afisare hotarare
Hotararea nr- 2.pdf  (635,47 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 81  
Informare candidati
Proces Verbal privind completare BECC nr. 38 General Berthelot

PV afisare completare BECL.pdf  (1,43 MB)  data: 19-04-2024   utilizator: 81  
Informare candidati
hot_4.pdf  (917,53 KB)  data: 18-04-2024   utilizator: 81  
Ajutor minimis pentru crescătorii de porci
Termen limita depuneri cereri: 30iunie 2024

ajutor_minimis_formular cerere.pdf  (85,08 KB)  data: 15-04-2024   utilizator: 1  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate