• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri General Berthelot

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
67 16-10-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da 2023-10-16  
66 11-10-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea HCL nr. 63/2023 privind însușirea rapoartului de evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot da 2023-10-11   -
65 04-10-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiție „ Alimentare cu energie electrică, racord nou, obiectiv de tip Amplasare stații de reîncarcare pentru vehicule electrice, loc. General Berthelot, str. General Berthelot, nr. 93,, da 2023-10-04  
64 04-10-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. III anul 2023 da 2023-10-04   -
63 04-10-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da 2023-10-04   -
62 04-10-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da 2023-10-04  
61 25-09-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara și acordarea unui mandat special - -   - -
60 18-09-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul Local General Berthelot în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Primare General Berthelot, pentru anul școlar 2023-2024 - -   - -
59 18-09-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul Local General Berthelot în Consiliul de administrație al Școlii Primare General Berthelot,pentru anul școlar 2023-2024 - -   - -
58 12-09-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da 2023-09-12  
57 11-09-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor aflate în patrimoniul comunei General Berthelot, identificate prin CF 61524 General Berthelot și CF 64871 General Berthelot. - -   - -
56 11-09-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind însușirea rapoartului de evaluare a unor terenuri aflate în patrimoniul comunei General Berthelot da 2023-09-11  
55 22-08-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza UAT General Berthelot da 2023-08-22   -
54 11-08-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea listei partizilor marcate pentru anul 2023, propuse pentru prestări servicii da 2023-08-11  
53 11-08-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea prețului de vânzare a masei lemnoase, pe picior da 2023-08-11  
52 09-08-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da 2023-08-09   -
51 07-08-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 1364 mp, având categoria de folosință neproductiv, înscris în CF 64871 General Berthelot, nr. cadastral 64871,parcela 1, proprietate privată a comunei General Berthelot da 2023-08-07  
50 07-08-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 1522 mp, având categoria de folosință arabil, înscris în CF 61524 General Berthelot, nr. cadastral 61524, tarla 92, parcela 1095/18, proprietate privată a comunei General Berthelot da 2023-08-07  
49 02-08-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea decontării contravaloarei reparațiilor, ce nu au putut fi amânate, realizate la imobilul- spațiu comercial, în suprafață de 93,5 mp,situat în localitatea General Berthelot, nr.89, județul Hunedoara; da 2023-08-02   -
48 17-07-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada septembrie – noiembrie 2023 da 2023-07-17   -
47 12-07-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea tăierii în vegetație din afara fondului forestier da 2023-07-12  
46 10-07-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da 2023-07-10  
45 30-06-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 43/2023 privind mandatarea primarului comunei General Berthelot pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului-magazie (anexă); da 2023-06-30   -
44 30-06-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea art. 1 din cuprinsul HCL nr. 45/2023 privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren intravilan situat în localitatea General Berthelot înscris in CF 60567 da 2023-06-30   -
43 30-06-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. II anul 2023 da 2023-06-30   -
42 30-06-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da 2023-06-30   -
41 14-06-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei General Berthelot, județul Hunedoara da 2023-06-14   -
40 14-06-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2023 da 2023-06-14   -
39 24-05-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren intravilan situat în localitatea General Berthelot înscris in CF 60566 da 2023-05-24   -
38 24-05-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului-teren intravilan situat în localitatea General Berthelot înscris in CF 60567 da 2023-05-24   -
37 22-05-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei General Berthelot și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei General Berthelot da 2023-05-22   -
36 22-05-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind mandatarea primarului comunei General Berthelot pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului-magazie (anexă) - -   - -
35 29-05-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul,stocarea temporară, sortarea și valorificarea efectivă a deșeurilor de ambalaje la nivelul A.D.I S.G.D. Județul Hunedoara,aprobarea încheierii acestuia între A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara și diferite OIREP-uri și madatarea Președintelui să semneze contractul da 2023-05-29   -
34 15-05-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada iunie – august 2023 da 2023-05-15   -
33 28-04-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da 2023-04-28   -
32 25-04-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei General Berthelot da 2023-04-25   -
31 25-04-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind însușirea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în patrimonial comunei General Berthelot da 2023-04-25   -
30 24-04-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da 2023-04-24   -
29 21-04-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale General Berthelot în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate da 2023-04-21   -
28 11-04-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea participarii UAT Comuna General Berthelot la parteneriatul LEADER cu denumirea „ Asociatia Microregiunea Tara Hategului - Tinutul Padurenilor GAL” da 2023-04-11   -
27 31-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în imobilul Primariei comunei General Berthelot, catre Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, spațiu in care isi va desfasura activitatea Postul de Politie General Berthelot, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens da 2023-03-31   -
26 31-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor pentru anul 2024 da 2023-03-31   -
25 31-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. I anul 2023 da 2023-03-31   -
24 28-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei General Berthelot da 2023-03-28   -
23 17-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea încheierii a două acte acte adiționale la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/223/2009, avizarea modificării Regulamnetului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, precum și acordarea unui mandat special da 2023-03-17   -
22 28-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara nr. 14/28 din 11.01.2023, precum și madatarea Președintelui să semneze actul adițional da 2023-02-28   -
21 20-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei General Berthelot, a imobilelor înscris CF nr. 60034 General Berthelot, aflate în intravilanul localității General Berthelot da 2023-02-20   -
20 03-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei General Berthelot , domnul Bobariu Sorin Daniel, pentru activitatea desfăşurată în perioada 16.05.2022 – 31.12.2022 da 2023-02-03   -
19 03-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2023, pentru comuna General Berthelot da 2023-02-03   -
18 03-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2022 da 2023-02-03   -
17 19-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da 2023-02-19   -
16 03-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea proiectului de invetiții ,,Dotări Scoală Primară General Berthelot,, da 2023-02-03   -
15 19-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea/avizarea Planului Tarifar - Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor (actualizare nov. 2022), Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad 2 Hațeg 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea As da 2023-02-19   -
14 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc către populație, din depozit și din rampă, pentru anul 2023 da 2023-01-27   -
13 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind închirierea prin atribuire directă a disponibilului de pajiste din proprietatea comunei General Berthelot, aflată în administrarea Consiliului Local; da 2023-01-27   -
12 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind închirierea prin atribuire directa a unor terenuri având categoria de folosință ,,arabil,, , din proprietatea comunei General Berthelot, aflate în administrarea Consiliului Local; da 2023-01-27   -
11 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna General Berthelot da 2023-01-27   -
10 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare in comuna General Berthelot da 2023-01-27   -
9 19-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot da 2023-02-19   -
8 23-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada martie – mai 2023 da 2023-01-23   -
7 19-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna General Berthelot, județul Hunedoara, prin Consiliul Local al comunei General Berthelot și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru colaborare interinstituțională în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, da 2023-02-19   -
6 20-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân,, , a cotizației anuale și a tarifelor de capturare a câinilor fără stăpâni da 2023-01-20   -
5 20-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea convocării adunării proprietarilor de terenuri, în vederea desemnării reprezentanților acestora în Comisia Locală de aplicare a legilor Fondului Funciar a comunei General Berthelot da 2023-01-20   -
4 20-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind casarea unor obiecte de inventar da 2023-01-20   -
3 09-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea art.5 din HCL 94/2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 da 2023-01-09   -
2 16-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pentru anul 2023 da 2023-01-16   -
1 16-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da 2023-01-16   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină