• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri General Berthelot

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
35 24-05-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada iunie – august, anul 2024 - -   - -
34 24-05-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, județul Hunedoara - -   - -
33 24-05-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind rectificarea bugetului comunei General Berthelot pe anul 2024 da 2024-05-24  
32 10-05-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea actualizării datelor cadastrale – modificare suprafață - a imobilelor identificate prin CF nr. 63975 și CF nr. 63977 UAT General Berthelot, aparținând domeniului public al comunei General Berthelot da 2024-05-10  
31 07-05-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Devizului General și indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum Valea Tuștii,, da 2024-05-07  
30 07-05-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului mijloc fix – autoturism Volkswagen Bora, având nr. de înmatriculare HD-09-PGB, aparținând domeniului privat al Comuna General Berthelot da 2024-05-07   -
29 07-05-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei General Berthelot în comisia de evaluare şi selecţie, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor în vederea acordării de finanțare pentru programele sau proiectele sportive din fondurile publice, în anul 2024 - -   - -
28 29-03-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da 2024-03-29  
27 29-03-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme da 2024-03-29   -
26 29-03-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. I anul 2024 da 2024-03-29   -
25 26-03-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Anexei nr. 3 la studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare, modificată, avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare, modificat și completat, ȋn cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara și acordarea unui mandat special da 2024-03-26  
24 18-03-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor pentru anul 2025 da 2024-03-18   -
23 18-03-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara” și acordarea de mandate da 2024-03-18  
22 18-03-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea actualizării datelor cadastrale – modificare suprafață - a imobilelor identificate prin CF nr. 63975 și CF nr. 63977 UAT General Berthelot, aparținând domeniului public al comunei General Berthelot da 2024-03-18   -
21 12-03-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea aderării Comunei Bătrâna din județul Hunedoara, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA” da 2024-03-12   -
20 06-03-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a comunei General Berthelot și a tarifului de capturare a câinilor fără stăpâni, la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân,, da 2024-03-06   -
19 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei General Berthelot, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 - -   - -
18 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea HCL nr. 73/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara, începând cu luna noiembrie 2023 da 2024-02-16   -
17 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2024, pentru comuna General Berthelot da 2024-02-16   -
16 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2023 da 2024-02-16   -
15 16-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea listei prețurilor de pornire minimale la licitații pe specii si sortimente propuse pentru anul 2024 da 2024-02-16   -
14 12-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea actului adițional nr. 14/2024 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/223/2009 și madatarea Președintelui să semneze actul adițional da 2024-02-12   -
13 12-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea art. 1 din cuprinsul HCL nr. 7/2024 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor din comuna General Berthelot da 2024-02-12   -
12 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024-2029, la nivelul comunei General Berthelot da 2024-02-02   -
11 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentu funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei General Berthelot da 2024-02-02   -
10 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot da 2024-02-02   -
9 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea preturilor de vânzare a masei lemnoase din depozit către persoane juridice, persoanele fizice și alte entități definite de lege, pentru anul 2024 da 2024-02-02   -
8 02-02-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea art. 3, 4 și 5 din cuprinsul HCL nr. 93/2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și lemnului rotund din depozit, pentru anul 2023, modificată prin HCL nr. 6/2024 da 2024-02-02   -
7 30-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada martie – mai, anul 2024 - -   - -
6 16-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, județul Hunedoara - -   - -
5 16-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind acordarea unor mandate speciale doamnei primar Huzoni Marina, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest Hunedoara,, - -   - -
4 12-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea HCL nr. 78/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot, judeţul Hunedoara, începând cu 1 ianuarie 2024 da 2024-01-12   -
3 12-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei General Berthelot, pentru anul 2024 da 2024-01-12  
2 05-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind modificarea art. 2 din cuprinsul HCL nr. 93/2023 privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc și lemnului rotund din depozit, pentru anul 2023 da 2024-01-05   -
1 05-01-2024 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea listei partizilor marcate pentru anul 2024, propuse pentru prestări servicii da 2024-01-05  
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină