• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri General Berthelot

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
27 31-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în imobilul Primariei comunei General Berthelot, catre Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, spațiu in care isi va desfasura activitatea Postul de Politie General Berthelot, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens da 2023-03-31   -
26 31-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor pentru anul 2024 da 2023-03-31   -
25 31-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei General Berthelot, pe cele două secţiuni, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pentru trim. I anul 2023 da 2023-03-31   -
24 28-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei General Berthelot da 2023-03-28   -
23 17-03-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea încheierii a două acte acte adiționale la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/223/2009, avizarea modificării Regulamnetului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, precum și acordarea unui mandat special da 2023-03-17   -
22 28-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, Județul Hunedoara nr. 14/28 din 11.01.2023, precum și madatarea Președintelui să semneze actul adițional da 2023-02-28   -
21 20-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei General Berthelot, a imobilelor înscris CF nr. 60034 General Berthelot, aflate în intravilanul localității General Berthelot da 2023-02-20   -
20 03-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei General Berthelot , domnul Bobariu Sorin Daniel, pentru activitatea desfăşurată în perioada 16.05.2022 – 31.12.2022 da 2023-02-03   -
19 03-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pe anul 2023, pentru comuna General Berthelot da 2023-02-03   -
18 03-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Haţegului, pentru anul 2022 da 2023-02-03   -
17 19-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da 2023-02-19   -
16 03-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea proiectului de invetiții ,,Dotări Scoală Primară General Berthelot,, da 2023-02-03   -
15 19-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea/avizarea Planului Tarifar - Analiza pragului de suportabilitate al tarifelor (actualizare nov. 2022), Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad 2 Hațeg 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea As da 2023-02-19   -
14 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea prețului de vânzare a lemnului de foc către populație, din depozit și din rampă, pentru anul 2023 da 2023-01-27   -
13 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind închirierea prin atribuire directă a disponibilului de pajiste din proprietatea comunei General Berthelot, aflată în administrarea Consiliului Local; da 2023-01-27   -
12 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind închirierea prin atribuire directa a unor terenuri având categoria de folosință ,,arabil,, , din proprietatea comunei General Berthelot, aflate în administrarea Consiliului Local; da 2023-01-27   -
11 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea taxei de salubrizare în comuna General Berthelot da 2023-01-27   -
10 27-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare in comuna General Berthelot da 2023-01-27   -
9 19-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Comuna General Berthelot da 2023-02-19   -
8 23-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei General Berthelot, pentru perioada martie – mai 2023 da 2023-01-23   -
7 19-02-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna General Berthelot, județul Hunedoara, prin Consiliul Local al comunei General Berthelot și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru colaborare interinstituțională în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, da 2023-02-19   -
6 20-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân,, , a cotizației anuale și a tarifelor de capturare a câinilor fără stăpâni da 2023-01-20   -
5 20-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea convocării adunării proprietarilor de terenuri, în vederea desemnării reprezentanților acestora în Comisia Locală de aplicare a legilor Fondului Funciar a comunei General Berthelot da 2023-01-20   -
4 20-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind casarea unor obiecte de inventar da 2023-01-20   -
3 09-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind revocarea art.5 din HCL 94/2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 da 2023-01-09   -
2 16-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind adoptarea bugetului comunei General Berthelot pentru anul 2023 da 2023-01-16   -
1 16-01-2023 HUZONI MARINA, Primar; privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei General Berthelot da 2023-01-16   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină