Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
PV afisare
Cu ocazia selectiei dosarelor pentru concursul de promovare în grad profesional superior

PV afisare selectie dosare.pdf  (320,50 KB)  data: 18-09-2023   utilizator: 81  
Proces verbal de afisare
Cu ocazia desfășurării examenului de promovare în grad profesional din data de 28.09.2023

PV afisare concurs de promovare 28-09-2023.pdf  (925,65 KB)  data: 28-09-2023   utilizator: 81  
Armata României recrutează
Armata României organizează una dintre cele mai ample campanii de recrutare și selecție pentru ocuparea a peste 4.000 de posturi de soldați/gradați profesionişti:
https://www.recrutaremapn.ro/recrutare.php

anunt recrutaresoldati si gradati.pdf  (117,29 KB)  data: 19-09-2023   utilizator: 1  
Anunt de promovare
      În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) și art. 618 alin.(22) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT, județul HUNEDOARA, organizează concurs/examen de promovare  în grad profesional pentru următoarea funcție publică de execuție:
 
          
 | Nr.crt. | Funcția publică | Clasa | Grad profesional deținut | Denumirea compartimentului | Gradul profesional după promovare
| 1 | Consilier Achiziții Publice | I | Asistent | Achiziții Publice și Relații cu Publicul | Principal
 
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMEN:
     Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
 
CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI/CONCURSULUI:
     Concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu.
     Concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut se organizează  în data de 28 septembrie 2023, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul Primăriei comunei General Berthelot, loc. General Berthelot, nr. 30, jud. Hunedoara.
     Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
     Înscrierea la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut se va face în perioada  28 august 2023 – 15 septembrie 2023 la sediul Primăriei comunei General Berthelot.

     Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor la sediul Primăriei comunei General Berthelot.
     Pentru înscrierea la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile de participare la acest examen/concurs, vor depune la compartimentul financiar contabil și resurse umane dosarul de concurs care conține următoarele documente :
 
  • formularul de înscriere al cărui model este prezentat în anexa nr.3;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
  • adeverinţa/e din care să rezulte vechimea de cel puţin 3 ani în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează și care să ateste situația disciplinară a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.
 
 
 
Bibliografie și Tematică
1.Constituția României, republicată
cu tematica Titlul II capitolul II și Titlul III capitolul V 
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare
cu tematica Titlul I art. 368 și Titlul II art. 369-537, ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
3. Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V și Capitolul VI
4. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III și Capitolul IV
5. Legea nr. 101/ 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţiepublică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
cu tematica Capitolul I, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V ți Capitolul VI.
6. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Capitolul I, Capitolul II secțiunea a-II-a
7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
cu tematica Capitolul I, Capitolul II, Capitolul VI

Formular de inscriere concurs_anexa 3.docx  (34,76 KB)  data: 31-08-2023   utilizator: 81  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate