Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunt de recrutare
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor art. VII alin. (2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei General Berthelot anunță scoaterea la concurs a următorului post contractual de execuție vacant: 
-       inspector de specialitate, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului  
administrarea domeniului public și privat,  pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, program de lucru 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână;
 
Dosarul de înscriere la concurs se depune de către candidați, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la sediul Primăriei comunei General Berthelot - secretariat, de luni până vineri între orele 08.00-13.00 și conține în mod obligatoriu:
a)    formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de Primăria comunei General Bertrhelot;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
      g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, anterior datei de susţinere a probei scrise.
 
Condiții generale: conform art. 15 din HG nr. 1336/2022
Condiții specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechimea minimă în specialitatea studiilor și în muncă: - nu este cazul.
 
Bibliografia și tematică
1.    Constituția României, republicată, cu tematica Titlul II capitolul II şi Titlul III capitolul V secţiunea a-2-a;
2.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Titlul I şi III ale părţii a VI-a;
3.    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Titlul I, Titlul II și Titlul III;
4.    Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu tematică integrală;
5.    Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările si completările ulterioare,  cu tematică integrală.

Probele concursului se vor desfășura la sediul Primăriei comunei General Berthelot, după cum urmează:
-       proba scrisă în data de 30.05.2024, ora 10:00
-       proba interviului în data de 03.06.2024, ora 10.00
Informaţii suplimentare se pot obţine la Primăria comunei General Berthelot, telefon 0254770515, e-mail berthelot2004@yahoo.com.
 
 
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
 | Nr. crt. | Activităţi | Data
 | 1. | Publicarea anunțului  |   14.05.2024
 | 2. | Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria comunei General Berthelot, loc. General Berthelot, nr. 30, jud. Hunedoara, până la data de: |    28.05.2024, ora 13.00
 | 3. | Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs |    29.05.2024, ora 10.00
 | 4. | Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor | 29.05.2024, ora 11.00
 | 5. | Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor | 29.05.2024, ora 14.00
 | 6. | Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor | 29.05.2024, ora 15.30
 | 7. | Susţinerea probei scrise | 30.05.2024, ora 10.00
 | 8. | Afişarea rezultatului probei scrise | 30.05.2024, ora 13.00
 | 9. | Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise  | 31.05.2024, ora 10.00
 | 10. | Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor | 31.05.2024, ora 12.00
 | 11. | Susţinerea interviului | 03.06.2024, ora 10.00
 | 12. | Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului | 03.06.2024, ora 13.00
 | 13. | Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului | 04.06.2024, ora 10.00
 | 14. | Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor | 04.06.2024, ora 14.00
 | 15. | Afişarea rezultatului final al concursului | 04.06.2024, ora 15.30

fisa_postului.pdf  (123,66 KB)  data: 14-05-2024   utilizator: 1