Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunţ de participare la licitaţie publică Concesiuni de bunuri
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea,codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna General Berthelot, Sat General Berthelot, nr. 30, Județul Hunedoara, telefon 0254770531, fax 0254770515, e-mail berthelot2004@yahoo.com, cod fiscal 5453845
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: un teren situat în extravilanul localității General Berthelot, ce aparține domeniului privat al Comunei General Berthelot, identificat astfel:
- teren în suprafaţă de 1.364 mp, CF nr. 64871, nr. cadastral 64871, parcela 1, având categorie de folosință neproductiv;
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform HCL General Berthelot nr. 58/ 21.08.2023.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei General Berthelot.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Comunei General Berthelot, satul General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei General Berthelot.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.09.2023, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei General Berthelot, sat General Berthelot, nr.30,comuna General Berthelot judeṭul Hunedoara.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.09.2023, ora 14.00 la sediul Primariei Comunei General Berthelot.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara, Oraș Deva, Calea Zarandului, nr. 73, judeṭul Hunedoara, telefon 0254218045, fax 0254216333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31.08.2023.
 
data: 01-09-2023   utilizator: 81
Anunţ de participare la licitaţie publică Concesiuni de bunuri
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea,codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna General Berthelot, Sat General Berthelot, nr. 30, Județul Hunedoara, telefon 0254770531, fax 0254770515, e-mail berthelot2004@yahoo.com, cod fiscal 5453845
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: un teren situat în extravilanul localității General Berthelot, ce aparține domeniului privat al Comunei General Berthelot, identificate astfel:
- teren în suprafaţă de 1.522 mp, CF nr. 61524, nr. cadastral 61524, tarla 92, parcela 1095/18, având categorie de folosință arabil;
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform HCL General Berthelot nr. 57/ 21.08.2023.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaṭia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei General Berthelot.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Comunei General Berthelot, satul General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei General Berthelot.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.09.2023, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei General Berthelot, sat General Berthelot, nr.30,comuna General Berthelot judeṭul Hunedoara.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.09.2023, ora 12.00 la sediul Primariei Comunei General Berthelot.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara, Oraș Deva, Calea Zarandului, nr. 73, judeṭul Hunedoara, telefon 0254218045, fax 0254216333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31.08.2023.
data: 01-09-2023   utilizator: 81
Proces Verbal de afisare oferta de vanzare
Întocmit astazi, 10.08.2023 cu ocazia afișării la sediul primăriei, sat General Berthelot, str. Principală, nr. 30, com. General Berthelot, jud. Hunedoara și pe site-ul primariei, https://www.primariaberthelot.ro, a ofertei de vânzare nr. 40/48 din data de 09.08.2023, 40/49 din data de 09.08.2023, 40/50 din data de 09.08.2023, 40/51 din data de 09.08.2023, 40/52 din data de 09.08.2023, 40/53 din data de 09.08.2023  .

 
    PRIMAR                                                                         SECRETAR GENERAL
HUZONI MARINA                                                             BOBARIU SORIN DANIEL 
data: 10-08-2023   utilizator: 81
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate